Menu – katso lisää artikkeleita…

ArchiMate käsikirja

Malleja ja esimerkkejä, eli “ArchiMate suomeksi”. Kyseessä on itse asiassa ”keittokirja”, ja esitetyt kaaviot ovat kuin ”reseptejä”, sillä on monta eri tapaa mallintaa asioita. Ei ole yhtä oikeata tapaa, vaan kaikki mallinnustavat ovat yhtä oikeita. Nämä reseptit on tarkoitettu inspiraation lähteiksi mallintajille…

Pdf-versio tässä: linkki. (Tai klikkaa alla olevaa kuvaketta.) “Saa käyttää muttei oo pakko” 🙂

Avaa dokumentti pdf-muodossa...

Katso myös laajempi, englanninkielinen versio AchiMate Cookbook. 

_____________________________________________________________________________

Lataa ilmainen open-source mallinnusväline Archi: link.

_____________________________________________________________________________

1.1  Dokumentin tavoite ja kohde

1.  Johdanto

Tämä dokumentti sisältää ArchiMate-malleja ja -esimerkkikaavioita. Osa malleista on ns. suunnittelumalleja. Tämä on elävä dokumentti, joka päivittyy jatkuvasti sitä mukaa kun uutta asiaa tulee. Tavoitteena on tarjota yksinkertainen tapa mallintaa monimutkaisia asioita.

ArchiMate on laaja ja ilmaisuvoimainen notaatio, jossa on iso joukko elementtejä. Useimpiin mallinnustarpeisiin riittää kuitenkin osajoukko ArchiMate-elementeistä, ja vain muutama kaaviotyyppi. Tässä dokumentissa esitellään keskeiset kaaviotyypit, sekä ArchiMate-elementtien osajoukko. Elementit on ryhmitelty kerroksiin ArchiMate -viitekehyksen mukaisesti (kuva alla).

Kuva 1: ArchiMate Framework.

Tässä dokumentissa olevat kaaviot on mallinnettu ArchiMate 3.0.1 -standardia [1] noudattaen. Kaaviot on tehty QPR Enterprise Architect -mallinnusvälineellä (linkki), sekä myös Archi-välineellä (linkki). Lisää ArchiMate -esimerkkejä blogissa [2]. Dokumenttia saa vapaasti hyödyntää, kunhan lähde on mainittu. 🙂

1.2  Viitteet

[1] ArchiMate 3.1, Open Group, 2019. Link
[2] Enterprise Architecture at Work, 4th Edition, Marc Lankhorst et al., Springer, 2017.
[3] Mastering ArchiMate, Edition III, Gerben Wierda, 2017.
[4] Lean Enterprise Architecture Method For Value Chain Based Development In Public Sector, Hosiaisluoma et al, 2018. Link

[5] ArchiMate Examples (blog), Eero Hosiaisluoma, Link.

[6] ArchiMate Cookbook, Eero Hosiaisluoma, link.

[7] Value analysis with Value Stream and Capability modeling, Christine Dessus, 2019 https://www.slideshare.net/chdessus/value-analysis-with-value-stream-and-capability-modeling

2.  ArchiMate kaaviotyypit

2.1  Tavoitteet -näkymä

Kuva 2: Tavoitteet -näkymä suunnittelumalli.

Tavoitteet -näkymän avulla kuvataan, MIKSI kehittämiskohde on merkityksellinen, miksi muutos tarvitaan. Tavoitteet -näkymässä kuvataan keskeisimmät kehittämiskohteeseen liittyvät taustavaikuttimet (ajurit) ja tavoitteet. Tämän näkymän avulla pyritään vastaamaan kehittämiskohteen osalta kysymyksiin: KENELLE, MIKSI, MITÄ? Tässä mielessä Tavoitteet -näkymä toimii johdantona tarkempien rakenneosien tunnistamiseen ja kuvaamiseen.

Arvo (Value) voidaan kytkeä lopputulokseen osoittamaan sen konkreettista hyötyä tai tärkeyttä.

Tavoitteet näkymässä käytetään ArchiMate Motivation- sekä Strategy-elementtejä.

Kuva 3: Tavoitteet-näkymä -esimerkki.

2.2  Liiketoimintamalli -näkymä

2.2.1  Business Model Canvas (BMC)

Kuva 4: Liiketoimintamalli – Business Model Canvas (BMC).

Liiketoimintamallin (Business Model) kuvaamisessa voidaan hyödyntää Business Model Canvas (BMC) menetelmää ja kuvaustapaa. ”Liiketoimintamalli kuvaa lyhyesti ja selkeästi, mitä organisaatio tekee ja millaisia palveluita se tuottaa antamansa arvolupauksen mukaisesti. Liiketoimintamallit vaativat toimiakseen useita organisaation kyvykkyyksiä, kuten henkilökunnan osaamista, toimivia prosesseja ja riittäviä resursseja.”

BMC-kaaviossa käytetään ensisijaisesti ArchiMate:n liiketoimintakerroksen (Business Layer) elementtejä, sekä myös Motivation ja Strategy -elementtjä.

2.2.2  SWOT analyysi -näkymä

Kuva 5: Kehitettävän kohteen SWOT-analyysi.

Kehittämiskohdetta voidaan arvioida SWOT-analyysin (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats) avulla. Tässä kaaviotyypissä käytettään ArchiMate:n arviointi (Assesment) -elementtiä.

2.2.3  Arvovirta -näkymä

Kuva 6: Arvovirta (Value Stream).

Arvovirran (Value Stream) avulla voidaan määritellä liiketoimintamallin (Business Model) mukainen kuvaus siitä, MITEN esimerkiksi asiakkaalle tuotetaan arvoa. Arvoketjumallinnus havainnollistaa myös, kuinka kyvykkyydet kytkeytyvät arvovirtaan. Ts. mikä on kyvykkyyksien rooli ja merkitys kokonaisuudessa, mitä lisäarvoa ne tuottavat. Kaikkia kyvykkyyksiä ja niihin liittyviä resursseja ei aina voida kohdistaa arvovirtaan selkeästi. Tässä mielessä arvoketju ”paljastaa” arvoa tuottavat ja tuottamattomat kyvykkyydet. Arvovirta voidaan mallintaa tarkemmin prosessina, joka kuvaa toimintamallia (Operating Model). Tällöin arvovirta ja prosessi kuvaavat samaa asiaa, mutta eri abstraktiotasoilla. Arvovirtaa mallinnetaan ArchiMate:n arvovirta (Value Stream) -elementillä (löytyy ArchiMate 3.1 -versiosta).

Arvovirtojen mallintamisesta hyvää materiaalia on tuottanut Christine Dessus (kts. linkki 7).

2.2.4  Strategia- ja kyvykkyys -näkymä

Kuva 7: Strategia suunnittelumalli.

Organisaation kehittämisen kannalta on oleellista, että strategia ja strategiset tavoitteet saadaan kytkettyä liiketoimintamalliin (Business Model), operatiivisen toiminnan toimintamalliin (Operating Model), sekä linkitettyä mahdollisuuksien mukaan myös kaikkiin kehittämiskohteisiin.

Strategia voidaan mallintaa ArchiMate Strategy- elementeillä: Course of Action (toimenpide), Capability (Kyvykkyys) ja Resource (resurssi). Näiden elementtien avulla voidaan tarkastella organisaatiota Resource Based View (RBV) -tyyppisen jäsentelyn mukaisesti.

Kyvykkyyskartta (Capability Model) kannattaa laatia, jotta voidaan tunnistaa:

 • organisaation strategiset ydinkyvykkyydet, jotka muodostavat organisaation olemassaolon ja toiminnan perustan, tai jotka tuottavat kilpailuetua, sekä
 • organisaation päivittäisen toiminnan kannalta oleelliset peruskyvykkyydet.

Kyvykkyyksien tunnistamiseksi voidaan huomioida seuraavaa:

 • Kyvykkyys määrittelee MITÄ organisaatio tekee (kun taas resurssit määrittelevät MITEN ja MILLÄ)
 • Kyvykkyys on yksikäsitteinen (ei ole päällekkäisyyksiä), ja verrattain pysyvä luonteeltaan
 • Kyvykkyys voi jakaantua tarkempiin, alemman tason kyvykkyyksiin
 • Kyvykkyys voi olla:
  • Organisationaalinen (aineeton, organisaation ylätason merkitykseen, arvonluontiin ja olemassaoloon liittyvä, strategiaan tai liiketoimintamalliin kytkettävissä oleva) tai
  • Operatiivinen (aineellisten tai aineettomien resurssien tuottama, toiminnan pyörittämiseen eli toimintamalliin liittyvä).

Kuva 8: Kyvykkyyskartta.

Kyvykkyyskartta voidaan mallintaa ArchiMate Capability- ja Grouping -elementeillä. Kuvassa yllä on käytetty Capability -elementtiä myös kyvykkyyksien ryhmittelyyn.

Strategian mallintamisessa yhdistetään ArchiMate Motivation- ja -Strategy-elementtejä (alla esimerkki). Näitä elementtejä voidaan käyttää myös ns. kyvykkyyspohjaisessa suunnittelussa (Capability-Based Planning, CBP).

Kuva 9: Strategia -esimerkki (ref. “Strategy to Capability” Value Stream).

2.3  Kerrosnäkymä

Kuva 10: Kerrosnäkymä (Layered View) – perusmalli.

Kerrosnäkymä yhdistää kehittämiskohteen elementtejä eri kerroksista: toiminta-, sovellus- ja teknologiakerroksista.

Kerrosnäkymän avulla kehittämiskohdetta voidaan tarkastella kerroksellisesti: ylimpänä esitetään liiketoimintaa, sen alapuolella loogisia sovellustason elementtejä, ja alimpana teknologiatason elementtejä. Kerrosnäkymällä voidaan esittää kokonaiskuva, joka on kehittämiskohteen kannalta kiinnostava ja merkityksellinen. Kerrosnäkymän avulla voidaan tunnistaa ja kuvata tärkeimmät osatekijät, jotka liittyvät kehittämiskohteen toimintaan ja rakenteeseen. Nämä toiminnalliset ja rakenteelliset osatekijät ovat esimerkiksi seuraavia: asiakkaat, joille tarjotaan liiketoiminnan palveluita, joita tuotetaan määrätyillä liiketoimintaprosesseilla, joita tuetaan sovelluspalveluilla, joita tarjoavat määrätyt sovellukset (eli järjestelmät), jotka on toteutettu määrätyillä teknologiapalveluilla ja alustoilla. Näistä muodostuvat kerrokset: toimintakerros, sovelluskerros ja teknologiakerros. Nämä kerrokset ovat peräisin ArchiMate-standardin kerroksista: Business Layer, Application Layer ja Technology Layer. Kerroksia kytketään yhteen palveluiden avulla. Tässä mielessä kyseessä on ”kerroksellinen ja palvelulähtöinen lähestymistapa” kehittämiskohteen tarkasteluun.

Kerrosnäkymän avulla voidaan havainnollistaa kehittämiskohteen toiminnallisten ja rakenteellisten osien väliset riippuvuudet. Voidaan esimerkiksi jäljittää, millä teknologia-alustalla tuotannossa on asennettuna järjestelmä, joka tarjoaa määrättyjä sovelluspalveluita prosessien tueksi. Edelleen, mitkä sisäiset toimijat on kiinnitetty ko. prosessiin, jolla tuotetaan määrättyjä toiminnan palveluita asiakkaille.


Kerrosnäkymissä voidaan hyödyntää kaikkien ArchiMate kerrosten elementtejä, ja kerrosnäkymän avulla näitä eri kerrosten elementtejä kytketään toisiinsa. Tämä kaaviotyyppi onkin kenties hyödyllisin ja informatiivisin kaaviotyyppi, sillä kerrosnäkymän avulla visualisoidaan eri kerrosten elementtien väliset suhteet, ns. alhaalta-ylös ja ylhäältä alas. Näin voidaan esittää samassa kaaviossa elementtien välisiä rakenteellisia- ja dynaamisia suhteita, sekä riippuvuussuhteita. Näiden osoittaminen onkin eräs arkkitehtuurin tärkeimmistä ominaispiirteistä.

Katso video Kerrosnäkymästä täältä.

Kerrosnäkymästä voidaan laatia erilaisia versioita, esimerkiksi kuvaamalla vain toiminta- ja sovelluskerrosten elementtien välisiä riippuvuuksia. Alla erilaisia variaatioita kerrosnäkymän soveltamisesta.

2.3.1  Kerrosnäkymä – Liiketoimintakerros

Kuva 11: Kerrosnäkymä – Liiketoimintakerros (kerrosnäkymän sovellutus).

Kerrosnäkymää voidaan soveltaa, esim. jättämällä kerroksia pois, ja tarkastella kehittämiskohdetta määrätystä näkökulmasta. Esimerkiksi toiminnan näkökulmasta, kuten tässä (kuva yllä). Tämä kaavio noudattaa silti edelleen kerrosnäkymän lähestymistapaa, jossa asiakkaat ovat aina ylimpänä, sitten niille tarjottavat toiminnan palvelut, sitten prosessit ja sisäiset toimijat jne. Tässä mallissa määrätty yksikkö tuottaa prosesseillaan liiketoiminnan palveluita määrätyille asiakasryhmille.

2.3.2  Kerrosnäkymä – Liiketoiminta- ja sovelluskerros

Kuva 12: Kerrosnäkymä – toiminta- ja sovelluskerrokset. Kanavat toimintakerroksessa.

Tässä versiossa edelliseen näkymään on lisätty kanavat, joilla voidaan havainnollistaa, minkä kanavien kautta näitä liiketoiminnan palveluita tarjotaan asiakkaille. Lisäksi tähän versioon on kytketty myös sovelluskerros, jolloin voidaan osoittaa mitkä järjestelmät tukevat toimintaa, ja minkä sovelluspalveluidensa kautta.

2.3.3  Kerrosnäkymä – Palvelupolku

Kuva 13: Palvelupolku – suunnittelumalli.

Kerrosnäkymän avulla voidaan kuvata kehittämiskohdetta kerroksellisesti myös esimerkiksi asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna. Tällöin kerrosnäkymästä voidaan laatia esimerkiksi seuraavia näkymiä:

·       Palvelupolku tai asiakaspolku (Customer Journey) ja

·       Service Blueprint.

Nämä näkymät kytkevät asiakasnäkökulman (outside-in) organisaationäkökulmaan (inside-out).

2.3.3.1  Kerrosnäkymä – Palvelupolku – esimerkki

Kuva 14: Palvelupolku – esimerkki.

Palvelupolku -näkymä on kerrosnäkymän erikoistapaus, joka yhdistelee toiminta- ja sovelluskerroksia.

2.3.4  Kerrosnäkymä – Service Blueprint – esimerkki

Kuva 15: Service Blueprint – esimerkki.

2.4  Vuorovaikutus -näkymä

Vuorovaikutusnäkymästä on kolme varianttia:

 1. Toimijoiden vuorovaikutus,
 2. Prosessien vuorovaikutus ja
 3. Sovellusten vuorovaikutus.

Vuorovaikutusnäkymässä elementtien välillä on tietovirta (Flow), jossa liikkuu informaatiota. Informaatio on liiketoimintakerroksessa esimerkiksi käsite (Business Object), ja sovelluskerroksessa tietoelementti (Data Object). Tietovirrassa siirtyvä informaatio voidaan kirjoittaa tietovirtaa kuvaavan yhteystyyppinuolen nimeksi (label), tai mikäli väline mahdollistaa, informaatio-objekti voidaan valita välineen repositoriosta.

2.4.1  Toimijoiden vuorovaikutus

Kuva 16: Toimijoiden vuorovaikutus -näkymä.

2.4.2  Prosessien vuorovaikutus

Kuva 17: Prosessien vuorovaikutus -näkymä.

2.4.3  Sovellusten välinen vuorovaikutus

Kuva 18: Sovellusten vuorovaikutus -näkymä.

Tässä kuvataan sovellusten väliset tietovirrat: mitä tietoa siirtyy mistäkin sovelluksesta mihinkin. Vuorovaikutuskaavio ei kuvaa tiedonvaihdon dynamiikkaa: mikä sovellus aloittaa tiedonvaihdon, tai mitä rajapintoja käytetään. Näitä voidaan kuvata tarvittaessa erillisillä, vuorovaikutuksen dynamiikkaa kuvaavilla kaavioilla.

2.5  Prosessinäkymä

Kuva 19: Prosessinäkymä – esimerkki.

Prosessinäkymässä käytetään mm. ArchiMate liiketoimintakerroksen elementtejä prosessi (Business Process), toimija (Business Actor), rooli (Business Actor), käsite (Business Object) ja tapahtuma (Business Event). Yhteystyyppeinä laukaisu (Trigger) ja pääsy (Access).

2.5.1  Prosessi toimintokohtaisesti

Kuva 20: Prosessin toimintokohtainen jaottelu.

Prosessi voi ylittää organisaation toimintoja (Business Function). Toiminto on kooste organisatorisesta toiminnasta / käyttäytymisestä (behavior) (kuten prosesseista), joita yhdistää jokin määrätty kriteeri.  

2.5.2  Prosessikartta toiminnoittain

Kuva 21: Prosessikartta – toiminnoittain.

Prosessikartassa voidaan esittää organisaation pääprosessit, ja niihin liittyvät osaprosessit, toiminnoittain jäsenneltynä. Toimintoihin (Business Function) tyypillisesti liittyy jokin organisatorinen toimija (Business Actor), jotka on esitetty yllä olevassa prosessikartassa vain havainnollistamaan toimintojen ja toimijoiden yhteyttä. Sinällään prosessikarttaan eivät kuulu rakenteelliset toimijat.

2.6  Käsitemalli

Käsitemalli-näkymän avulla kuvataan kehitettävän kohteen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet.

Kuva 22: Käsitemallinäkymä – esimerkki.

Tässä versiossa käsitteiden välisissä yhteyksissä on mukana kardinaliteetit, vaikka ne eivät kuulu ArchiMate-standardiin. Käsitemallissa käytetään ArchiMate käsite (Business Object) -elementtiä.

2.7  Tietomalli

Tietomallinäkymän avulla kuvataan kehitettävän kohteen tarkemman tason tietomalli: tietoelementit (Data Object) ja attribuutit, sekä tietoelementtien väliset suhteet (kardinaliteetteineen, kuten käsitemalli-näkymässä).

Kuva 23: Tietomallinäkymä – esimerkki.

2.8  Teknologia-alusta -näkymä (Technology Platform View)

Kuva 24: Teknologia-alusta -näkymä – suunnittelumalli.

Teknologia-alustan eli infrastruktuurinäkymän avulla kuvataan kehittämiskohteen (kuten sovelluksen) alustaratkaisu: ohjelmistot, laitteistot jne. Tällä näkymällä voidaan kuvata myös sijoittelua (depolyment), sekä esim. kuormanjakoa, klusterointia, verkkotopolgiaa yms.

Teknologa-alusta -näkymä mallinnetaan ArchiMate Teknologiakerroksen elementeillä kuten: solmu / alusta (Node), teknologiapalvelu (Technology Service), artifakti (Artifact), laite (Device), järjestelmä-/alustaohjelmisto (System Software), teknologiarajapinta (Technology Interface) ja tietoliikenneverkko (Communication Network).

Kuva 25: Teknologia-alusta – esimerkki.

2.9  Sovellusarkkitehtuuri -näkymä

Sovellusarkkitehtuuri eli ratkaisuarkkitehtuuri (Solution Architecture) on kokonaisarkkitehtuuria (Enterprise Architecture) tarkempi taso. Kokonaisarkkitehtuurissa sovellus (Application Component) eli järjestelmä on pienin tarkasteltava yksikkö, ja tässä mielessä sovellusten sisäinen rakenne ei ole kokonaisuuden kannalta kiinnostava. Sovellusarkkitehtuurissa sen sijaan tarkastellaan sovelluksen sisäistä rakennetta, osakomponentteja eli moduulijakoa. Sovellusarkkitehtuurissa voidaan kuvata, mikä osakomponentti (Application Component) tarjoaa minkäkin sovelluspalvelun (Application Service) tai sovellusrajapinnan (Application Interface), ja mikä osakomponentti toteuttaa minkäkin sovellusprosessin (Application Process) tai sovellustoiminnon (Application Function).

Sovellus. Järjestelmästä (myös tietojärjestelmä) käytetään kokonaisarkkitehtuurissa ja sen mallintamisessa nimitystä sovellus (Application). Määritys pohjautuu ArchiMate-notaatioon, jossa sovellusta mallinnetaan sovelluskomponentti (Application Component) -elementillä. Sovellus on rakenteellinen elementti (entiteetti), joka kapseloi sisäänsä määrätyn toiminnallisuuden. Sovellus on organisaation liiketoiminnan kannalta merkityksellinen yksikkö, jota voidaan itsenäisesti kehittää, asentaa tai se voidaan korvata toisella sovelluksella, joka tarjoaa vastaavan toiminnallisuuden.

Sovellus on aktiivinen rakenne-elementti, joka suorittaa määrättyä toiminnallisuutta (behavior) ja hallinnoi määrättyä tietoa (data). Sovelluksen sisältämää toiminnallisuutta mallinnetaan elementeillä sovellustoiminto (Application Function) ja sovellusprosessi (Application Process). Sovelluksen käsittelemää tietoa mallinnetaan tietoelementillä (Data Object). Sovelluksen ulospäin tarjoamaa toiminnallisuutta, sovelluspalveluita (Application Services), muut sovellukset käyttävät sovellusrajapintojen (Application Interfaces) kautta. Vastaavasti sovellus voi käyttää muiden sovellusten tarjoamia sovelluspalveluita sovellusrajapintojen kautta. Liiketoiminnan kannalta merkityksellistä on tuoda esiin, mitä sovelluspalveluita sovellus tarjoaa: sovelluspalvelut ovat syy sovelluksen olemassaololle.

Sovelluskomponentti (Application Component) -elementillä voidaan mallintaa mitä tahansa sovelluskerroksen (Application Layer) rakenteellista elementtiä. Esimerkiksi koko sovellusta (järjestelmää), tai sen yksittäistä osaa eli osajärjestelmää (moduulia). Sovelluskomponentti-elementillä voidaan mallintaa myös kokonaista ryhmää sovelluksia, jos ollaan kiinnostuneita vain määrätyn tyyppisistä sovelluksista, jotka käyttäytyvät samalla tavalla kehittämiskohteeseen nähden (kuten ”Asiakasjärjestelmät”, ”Lähdejärjestelmät”, ”Taloushallinnon järjestelmät” jne.). ArchiMate-notaatiossa kaikkia mallinnuselementtejä voidaan käyttää eri abstraktiotason asioiden mallintamiseen.

LeanEA-viitekehyksen tasolla kaksi (2) on Sovellusnäkymät –kerros sovelluksille. Siellä on sisältöalueet mm. sovelluspalveluille ja sovelluksille sekä sovellusintegraatioille. Sovelluksiin liittyy määrätyt kaaviotyypit (sovellus- eli järjestelmäkartta, sovellusintegraatiot, sovellusrakenne), jotka on kuvattu tarkemmin erikseen.

2.9.1  Sovelluksen suunnittelumalli (perusmalli)

Kuva 26: Sovelluksen suunnittelumalli (”perusmalli”).

Sovellusta (tai järjestelmää) mallinnetaan sovelluskomponentilla (Application Component). Sovelluksen sisäisiä toiminnallisuuksia mallinnetaan sovellusprosessi (Application Process) tai sovellustoiminto (Application Function) -elementeillä. Sovelluksen ulospäin tarjoamaa toiminnallisuutta mallinnetaan sovelluspalvelu (Application Service) -elementillä (esimerkiksi käyttötapauksia). Sovelluksen tarjoamia käyttöliittymiä (GUI) tai sovellusrajapintoja (API) mallinnetaan sovellusrajapinta (Application Interface) -elementillä.

Derivointisääntöjen mukaan yllä oleva voidaan esittää yksinkertaistettuna ilman sovellusprosessia (kuva alla).

Kuva 27: Sovelluksen suunnittelumalli (yksinkertaistus perusmallista).

2.9.2  Sovelluksen looginen rakenne (sovellusrakenne) -näkymä. 

Kuva 28: Sovelluksen looginen rakenne (osakomponentteihin jakaminen /moduulijako).

Sovellus (eli järjestelmä) voi koostua useista alemman tason sovelluskomponenteista (eli osajärjestelmistä, moduuleista). Sovelluskomponentti (Application Component) -elementtiä käytetään mallintamaan kaikkia eritasoisia sovelluksen osia. Sovelluksen sisäisestä rakenteesta voidaan laatia ”sovellusrakenne” -näkymä (kaavio).

Alla oleva kaavio havainnollistaa mikä osajärjestelmä/moduuli tarjoaa minkäkin sovelluspalvelun. Osakomponentit A-1, A-2 ja A-3 on kytketty Sovellukseen A koostumus (Composition) tai yhdistäminen (Aggregation) -yhteystyypeillä, jotka eivät ole näkyvissä, koska osakomponentit on sisällytetty (nesting) pääkomponenttiin.

Kuva 29: Sovelluksen looginen rakenne: osakomponentit/moduulit ja sovelluspalvelut.

Alla oleva kaavio havainnollistaa mitä toiminnallisuuksia kukin osajärjestelmä/moduuli sisältää. Tällä kaaviolla voidaan suunnitella mm. modularisointia, loogisesti yhteen kuuluvien toiminnallisuuksien liittämistä yhteen. Sovellustoiminnot (Application Function) on kytketty sovelluskomponentteihin osoitus (Assignment) -yhteystyypeillä, jotka eivät näy, koska sovellustoiminnot on sisällytetty (nesting) sovelluskomponentteihin.

Kuva 30: Sovelluksen looginen rakenne: toiminnallisuuksien kytkeminen moduuleihin.

2.9.3  Komponenttimalli

Komponenttimalli kuvaa kohdesovelluksen loogisen rakenteen eri abstraktiotasoilla (0 – n) tarpeen mukaan. Eri tasoilla esitetyt mallit kuvaavat miten kohdesovellus liittyy ulkoiseen ympäristöönsä ja mistä toiminnallisista ja rakenteellisista osista kohdesovellus sisäisesti koostuu.

Komponenttimalli-0 (KM-0) kuvaa:

 • Sovelluksen mustana laatikkona (black-box) suhteessa ympäristöönsä, ns. kokonaisarkkitehtuuritaso
 • Miten sovellus kommunikoi muiden sovellusten kanssa,  vuorovaikutukset (tietovirrat)
 • Palvelurajapinnat eri sovellusten välillä, riippuvuudet.

Komponenttimalli-1 (KM-1) kuvaa:

 • Sovelluksen sisäisen rakenteen (white-box).
 • Sovelluksen pääkomponentit eli moduulit, sekä niiden väliset suhteet ja vastuunjako.
 • Mitkä osakomponentit / osajärjestelmät toteuttavat sovelluspalvelut tai -rajapinnat. Yhteystyyppeinä voidaan käyttää paitsi rakenteellisia: palvelee (Serving), toteuttaa (Realization), koostumus (Composition), myös dynaamisia yhteystyyppejä: laukaisu (Trigger) ja tietovirta (Flow).

Komponenttimalli-2 (KM-2) kuvaa:

 • Sovelluksen pääkomponenttien sisäisen toiminnan ja rakenteen (alikomponentit) sekä vuorovaikutukset.

2.9.3.1  Komponenttimalli-0 (KM-0)

Kuva 31: Komponenttimalli-0 (KM-0). Sovelluksen suhde toimintaympäristöön (konteksti).

Kohdesovellus ”A” esiintyy kaavion keskellä, ”mustana laatikkona”: sen sisäinen rakenne ei ole merkityksellinen, vaan sen tarjoamat ja käyttämät sovelluspalvelut sen sijaan ovat. Kokonaisarkkitehtuurin kannalta on kiinnostavaa se, mitä sovelluksia organisaatiolla on käytössään, ja miten ne käyttävät toistensa palveluita, eli riippuvuussuhteet.

2.9.3.2  Komponenttimalli-1 (KM-1)

Kuva 32: Komponenttimalli-1 (KM-1). Sovelluksen sisäinen rakenne.

Kohdesovellus ”A:n” sisäinen rakenne on avattu, ja ulkoiset sovellukset on jätetty kaaviosta pois. Kaaviolla voidaan osoittaa, miten sovelluksen osakomponentit tarjoavat ja käyttävät sovelluspalveluita.

2.9.3.3  Komponenttimalli-2 (KM-2)

Kuva 33: Komponettimalli-2 (KM-2). Eräs sovelluksen ”A” pääkomponenteista avattuna tarkemmin.

Kun sovelluspalvelun sijaan halutaan kuvata mitä sovellusrajapintaa käytetään, silloin sovellusrajapinta kytketään sovelluskomponenttiin koostumus (Composition) -yhteystyypillä (kuva alla).

Kuva 34: Sovellus ja sovellusrajapinta.

2.9.4  Sovellusintegraatiot

2.9.4.1  Sovellusrajapinta ja synkroninen pyyntö-vastaus (Request-Reply) suunnittelumalli

Kuva 35: Sovellusrajapinta ja synkroninen pyyntö-vastaus suunnittelumalli.

Sovellusten välinen app2app integraatioesimerkki: ”Sovellus A” tarjoaa sovellusrajapinnan ”A-1”, jota käyttää ”Sovellus B”. Aktiivinen osapuoli on ”Sovellus B”, joka aloittaa tiedonvaihdon. ”Sovellus B” kutsuu ”Sovellus A:n” toteuttamaa sovellusrajapintaa ”A-1”. ”Sovellus B” välittää kutsussa tietorakenteen/-sanoman ”request”, ja saa vastauksena tietorakenteen/sanoman ”response” ”Sovellus A:lta”.

Tässä kaaviossa käytetään ArchiMate:n dynaamisia yhteystyyppejä laukaisu (Trigger) ja tietovirta (Flow).

2.9.4.2  ETL-prosessi

Kuva 36: ETL-prosessi.

ETL-prosessi lukee lähdetaulua ja kirjoittaa kohdetauluun (kuva yllä). ETL-prosessia mallinnetaan ArchiMate:n Sovellusprosessi (Application Process) -elementillä. ETL-prosessi ja suorittava sovellus (ETL-ratkaisu) kytketään toisiinsa ArchiMate:n rakenteellisella yhteystyypillä osoitus (Assignment) (kuva alla).

Kuva 37: ETL-prosessi ja suorittava sovellus.

3.  ArchiMate-elementtien osajoukko

Kuva 38: ArchiMate-elementtien osajoukko.

Tässä esimerkkinä ArchiMate-elementtien osajoukko, joka riittää useimpiin mallinnustarpeisiin.

3.1  ArchiMate Motivation -elementit

3.2  ArchiMate Strategy-elementit

3.3  ArchiMate Business Layer -elementit

3.4  ArchiMate Application Layer -elementit

3.5  ArchiMate Technology Layer -elementit

4.  ArchiMate yhteystyypit

Kuva 39: ArchiMate -yhteystyypit.

Yhteystyypit ilmaisevat elementtien välistä a) rakenteellisuutta, b) riippuvuutta tai c) dynamiikkaa.

5.  Metamalli

5.1  Metamalli (suppea)

Kuva 40: Metamalli (suppea). ArchiMate ydinelementtien osajoukko.

5.2  Metamalli (laajennettu)

Kuva 41: Metamalli (laajennettu osajoukko).

HUOM! Metamallissa yllä esiintyy rakenteellisen elementin kuten Toimija (Business Actor), Sovellus (Application Component), Solmu (Node) toimintaa kuvaavana elementtinä yksinkertaisuuden vuoksi “prosessi” -elementti kussakin kerroksessa: liiketoimintaprosessi (Business Process), sovellusprosessi (Application Process) ja teknologiaprosessi (Technology Process). Kuitenkin, rakenteellisen elementin toimintaa voidaan mallintaa myös “toiminto” -elementillä kussakin kerroksessa vastaavasti: toiminto (Business Function), sovellustoiminto (Application Function) ja teknologiatoiminto (Technology Function).

6. Kaaviotyypit

Keskeiset kaaviotyypit ovat:

 1. Tavoitteet -näkymä (Goals View)
 2. Kerrosnäkymä (Layered View)
 3. Vuorovaikutusnäkymä (Interaction View / Co-operation View)
  a. Toimijoiden vuorovaikutus
  b. Prosessien vuorovaikutus
  c. Sovellusten vuorovaikutus

Sekä myös:

 • Käsitemalli
 • Tietomalli
 • Teknologia-alusta

Lisäksi:

 • Prosessikaavio
 • Business Model Canvas (BMC)
 • Service Blueprint

7.  Menetelmät

7.1  LeanEA-viitekehys ja kehittämismalli

LeanEA-viitekehys tarjoaa uuden tavan tehdä kokonaisarkkitehtuuria. LeanEA-viitekehys tukee kehittämisen toimintamallia eli kehittämismallia, johon myös arkkitehtuuritoiminto on integroitu. Arkkitehtuuri osallistuu kehittämiskohteiden läpivientiin ideasta-tuotantoon heti alusta alkaen, osana moniammatillista virtuaalitiimiä. Arkkitehtuurikuvauksia tuotetaan vain tarvelähtöisesti (just in time) ja vain riittävästi (just enough).

LeanEA-viitekehys jakaantuu kahteen osaan:

1.     Etusivu – taso-1 (kuva 40)

 • Sisältää sisältöalueet
  • Johtaminen
  • Kehittämismalli (arvoketjupohjainen toimintamalli)
  • Liiketoiminta-aluekohtaiset arkkitehtuurin sisältöalueet (alasivut 1-n)

2.     Alasivu – taso-2 (kuva 41)

 • Sisältää liiketoiminta-aluekohtaiset arkkitehtuurin sisältöalueet.

Kuva 42: LeanEA -viitekehys etusivu (taso-1).

Kuva 43: LeanEA -viitekehys sisältösivu (taso-2).

LeanEA-viitekehyksen taso-1 tukee organisaatiotason kehittämisen johtamista ja hallintaa, sekä kehittämisen toimintamallia. Operatiivinen tilannekuva sisältönä ovat varsinaiset arkkitehtuurisisällöt, eli taso-2.

Kuva 44: LeanEA-viitekehys sisältörakenteet.

Tässä dokumentissa esitellyt kaaviotyypit, sekä muut kuvaukset, sijoitetaan LeanEA-viitekehyksen liiketoiminta-aluekohtaisiin sisältörakenteisiin (taso-2) alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Kuva 45: LeanEA-viitekehys ja kaaviotyyppien sijoittelu.

LeanEA kehittämismalli (Lean EA Development, LEAD method) on menetelmäkokonaisuus, jossa koko kehittämisen toimintamalli on integroitu arvoketjuun, jossa kehittämiskohteiden läpivientiä tukee kuvausvälineeseen implementoitu LeanEA-viitekehys. Arkkitehtuuritoiminto toimii osana moniammatillista tiimiä, joka käsittelee kaikki kehittämistarpeet, ja vie ne valmiina konsepteina kehitysportfolioon. Organisaation operatiivisen toiminnan tilannekuva (Architecture Landscape) täydentyy sitä mukaa kun kehittämiskohteita kuvataan mallinnusvälineen kuvauskantaan (Repository).

Kuva 46: Arvoketjupohjainen kehittämisen toimintamalli ja jatkuvasti täydentyvä arkkitehtuurin tilannekuva.

LeanEA-kehittämismallia (LeanEA Development, LEAD) ja LeanEA-viitekehystä (LeanEA Framework, LEAF) on kuvattu tarkemmin mm. artikkelissa: Lean Enterprise Architecture Method for Value Chain Based Development in Public Sector, Hosiaisluoma et al., 2018. [https://www.researchgate.net/publication/328560027_Lean_Enterprise_Architecture_Method_for_Value_Chain_Based_Development_in_Public_Sector ]

LeanEA Framework (LEAF) -referenssi-implmentaatio (Sparx EA-välineellä) löytyy täältä: linkki.

Tarkemmin Lean EA:sta täällä: linkki.

Lean EA on lähestymistapa, joka tukee liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä.

7.2 Tavoitelähtöinen suunnittelu ja kehittäminen

Tavoitelähtöinen lähestymistapa (Goal-Driven Approach, GDA), tukee kaikkien kehittämiskohteiden suunnittelua. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että ensin keskitytään tavoitteisiin: analysoidaan kenelle, miksi ja mitä ollaan kehittämässä – mitä lisäarvoa kehittämiskohteella tavoitellaan. Elleivät nämä asiat ole selkeästi tunnistettavissa ja kiteytettävissä yhden sivun Tavoitteet -näkymälle, kehittämiskohde eli muutostarve ei todennäköisesti ole selkeä.

Kaiken kehittämisen perustana tulisi olla selkeä käsitys miksi muutos tarvitaan. Siksi olisi hyödyllistä aina ensin, ennen kuin tehdään tai kuvataan yhtään mitään, määritellä muutostarpeen eli kehittämiskohteen varsinaiset taustatekijät ja tavoitteet. Parhaiten tämä onnistuu kysymällä oikeita kysymyksiä, mikä johdattaa tarkkaan kehittämiskohteen juurisyiden analyysiin. Tämä alkuvaiheen analyysi voidaan tehdä hyödyntämällä Tavoitteet -näkymää. Tavoitteet -näkymän avulla voidaan kiteyttää yhteen näkymään kehittämiskohteen ”business case”. Tarvittaessa tätä voidaan täydentää hyödyntämällä Business Model Canvas (BMC) -näkymää.

Tavoitteet-näkymän avulla on mahdollista analysoida, ennen kuin tehdään yhtään mitään, seuraavia asioita:

 • KENELLE kehittämiskohde on tarkoitettu, mitä sidosryhmiä se koskee, mitkä sidosryhmät ovat kiinnostuneita tästä kehittämiskohteesta, muutoksesta, tai joilla on ylipäätään jokin intressi tähän kehittämistarpeeseen liittyen?
 • MIKSI kehittämiskohde tarvitaan, mitkä ovat sen ajurit eli taustavaikuttimet, mitkä ovat varsinaiset ongelmat tai juurisyyt. On erittäin tärkeätä analysoida miksi kehittämistarve on merkityksellinen, miksi tarvitaan muutos nykyiseen asiantilaan?
 • MITÄ itse asiassa tavoitellaan, mitä tavoitteita kehittämistarpeeseen liittyy.

Tavoitteet (Goals) on syytä määritellä sanamuodoiltaan selkeästi ohjaaviksi, sisällyttämällä tavoitteeseen laadullinen määre, kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyyden parantaminen, hakemuskäsittelyn nopeuttaminen, tai helpottaminen, manuaalityön vähentäminen. Tavoitteille voidaan tunnistaa mitattavissa olevia lopputuloksia (Outcome), kuten esim. “asiakastyytyväisyyden parantaminen 20%”, tai “..parantaminen tasolle 4” jne.

 • MITEN tavoitteisiin päästään, voidaan tunnistaa mallintamalla kehittämiskohteeseen liittyviä periaatteita ja rajoitteita sekä kehittämisvaatimuksia.

Vaatimukset voidaan tarvittaessa viedä tarkalle tasolle, ja tunnistaa konkreettisia toiminnallisia- ja ei-toiminnallisia vaatimuksia kehittämiskohteelle.

Tavoitteet-näkymän mahdollistamalla yhden sivun tiivistyksellä havainnollistetaan kehittämistarpeen juurisyyt, tavoitteet, periaatteet ja rajaukset sekä kehittämisvaatimukset. Kaaviotyypillä saadaan aikaan yksinkertainen rautalankamalli kehittämistarpeesta, kaiken tekemisen pohjaksi. Tässä mielessä Tavoitteet -näkymät ovat erittäin hyödyllisiä jokaisen kehittämiskohteen osalta, sillä niiden avulla tehdään näkyväksi ja arvioitavaksi ennen kaikkea MIKSI kyseinen kehittämiskohde on merkityksellinen, ja mikä on sen tuottama lisäarvo.

Kuva 47: Tavoitelähtöinen kehittäminen – aina liikkeelle tavoitteiden määrittelystä (KENELLE, MIKSI, MITÄ).

7.3  Palvelulähtöinen suunnittelu ja kehittäminen

Palvelulähtöinen lähestymistapa (Service-Driven Approach, SDA) ottaa lähtökohdaksi eri kerrosten tarjoamat palvelut. Palveluita on kolmea (3) tyyppiä:

 1. Liiketoiminnan palvelu (Business Service),
 2. Sovelluspalvelu (Application Service) ja
 3. Teknologia- eli alustapalvelu (Technology Service / Infrastructure Service).

Palvelulähtöisyys perustuu kerrokselliseen lähestymistapaan, jossa palvelut kytkevät eri kerrosten elementit toisiinsa. Kehittämiskohdetta tarkastellaan palveluiden kautta. Palvelut ovat liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä toiminnallisia asioita, jotka antavat merkityksen niitä toteuttaville rakenteellisille osille. Tässä mielessä onkin syytä ymmärtää kehittämiskohteen toiminnalliset ja rakenteelliset aspektit. ArchiMate-notaation rakenne ja se eri elementtityypit perustuvat toiminnan ja rakenteen erottamiseen. ArchiMate-notaation perusrakenne pohjautuu sekä a) kerroksellisuuteen (Layers) että b) toiminnallisten ja rakenteellisten elementtien (Aspects) tunnistamiseen (kuva alla). Palvelut kytkevät nämä kerrokset toisiinsa.

Kuva 48: ArchiMate-rakenne jakaa elementit toimintaan (Behavior) ja rakenteeseen (Active structure, Passive structure) kussakin kerroksessa (Layer).

Alla on esitetty yksinkertaistettu ”kaava” palvelulähtöisestä ja kerroksellisesta lähestymistavasta, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita, sekä muita kehittämiskohteen toiminnallisia ja rakenteellisia osia.

Kuva 49: Palvelulähtöisen kehittämisen ylätason kuva.

Palvelulähtöinen kehittäminen tarkastelee kehittämiskohdetta palveluiden kautta: palvelu on keskeinen käsite. Palveluita tarjotaan asiakkaille, palveluita tuotetaan organisaation toiminnallisilla ja rakenteellisilla resursseilla kuten prosesseilla, sovelluspalveluilla, sovelluksilla ja alusta- eli teknologiapalveluilla. Kehittämiskohde voi olla koko organisaatio tai jokin sen osa-alue. Käytännössä tässä dokumentissa kuvattuja asioita (kaaviotyypit, tavoitelähtöisyys ja palvelulähtöisyys) yhdistelemällä saadaan aikaan “kerroksellinen ja palvelulähtöinen” -lähestymistapa.

7.3.1  Service-Driven Approach (SDA)

Kuva 50: Palvelulähtöinen kehittäminen (Service-Driven Approach, SDA).

Palvelulähtöinen kehittäminen alkaa tavoitteiden tunnistamisella, kuten kaikkien kehittämiskohteiden kehittämisen tulisi alkaa. Sitten tarkastellaan kehittämisen kohteena olevaa toiminnan palvelua, mm.: mitä asiakasryhmiä se palvelee ja miten palvelua tuotetaan. Palvelun suunnittelua ja kehittämistä sekä operatiivista hallintaa tukee asianmukainen mallinnusväline. Sen avulla tehdyt kuvaukset julkaistaan kaikille keskeisille sidosryhmille, jatkuvasti. Näin kokonaisvaltainen kehittäminen ja kaikki oleelliset kuvaukset ovat hyödynnettävissä, koko palvelun elinkaaren ajan.

Palvelulähtöisessä kehittämisessä määritellään ja kuvataan mallinnusvälineeseen seuraavia asioita::

 1. Tavoitteet, hyödynnetään Tavoitteet -näkymää (Goals View), tarvittaessa Business Model Canvas:ia
 2. Palvelun asiakkaat
 3. Liiketoiminnan palvelu(t), voidaan hyödyntää Palvelupolku- tai Service Blueprint -kaavioityyppejä
 4. Liiketoiminnan prosessit tai -toiminnot, sekä niihin kytkeytyvät sisäiset toimijat, jotka yhdessä varsinaisesti tuottavat palvelun
 5. Sovelluspalvelut, joita palvelun tuottamisessa käytetään
 6. Sovellukset, joilla tuotetaan sovelluspalvelut
 7. Teknologia-alustapalvelut ja
 8. Teknologia-alustat (alustaohjelmistot, palvelimet ym. verkkokomponentit) tarpeen mukaan.

7.3 ArchiMate 1-2-3

Kuva 51: ArchiMate 1-2-3.

ArchiMate 1-2-3 on yksinkertaistettu ja helposti omaksuttava lähestymistapa, kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ”blueskaava”. Se perustuu pieneen osajoukkoon ArchiMate-elementtejä, joilla pääsee hyvin alkuun. Tarvittaessa elementtejä voidaan ottaa käyttöön helposti lisää. ArchiMate 1-2-3 tarkoittaa kolmea kerrosta: ”Liiketoimintakerros”, ”Sovelluskerros” ja ”Teknologiakerros”, sekä niitä laajentavia kahta näkökulmaa: ”Tavoitteet” ja ”Kerrosnäkymät”, jotka kaikki yhdessä muodostavat yhden kokonaisuuden.

ArchiMate 1-2-3 lähestymistavan tavoitteena on tarjota valmiiksi jäsennelty elementtijoukko, jonka avulla arkkitehtuurin mallintaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja helposti omaksuttavissa. On parempi aloittaa pienesti, helposti ja yksinkertaisesti, ja sitten tarvittaessa laajentaa.

Kuva 52: ArchiMate 1-2-3 metamalli.

ArchiMate 1-2-3 perustuu samoihin kaaviotyyppeihin, jotka on esitelty tässä dokumentissa. Liiketoiminta-, sovellus- ja teknologiakerrokset koostuvat ArchiMate:n ydinelementtien osajoukosta, ja Tavoitteet-osio koostuu ArchiMate:n Motivation-aspektin ja Strategy-kerroksen elementtien osajoukosta. Elementit on esitetty oheisessa metamallissa (kuva 50).

8. Liitteet

8.1 LIITE 1: Pilvipalvelumallit

Kuva 53: Pilvipalvelumallit.

8.2 LIITE 2: Muutosten toimeenpano

Strategian toimeenpano- ja toteutusnäkymät.

8.2.1 Tiekartta -näkymä

Kuva 54: Tiekartta (Roadmap) näkymä – esimerkki.

Tiekartta -näkymä (Roadmap) laaditaan ArchiMate Implementation and Migration -elementeillä: siirtymävaihe eli transitioarkkitehtuuri (Plateau), puute (Gap), tuotos (Deliverable), työpaketti (Word Package) ja toteutustapahtuma (Implementation Event). Yhteystyyppeinä käytetään laukaisu (Trigger), toteuttaa (Realization) ja tietovirta (Flow).

8.3 LIITE 3: Kyvykkyyden anatomia

Kuva 55: Kyvykkyyden anatomia.

Kyvykkyys kapseloi toiminnallisia ja rakenteellisia elementtejä. Kyvykkyys on lähtökohtaisesti organisaation toiminnallinen (behavioral) osa-alue. Se edustaa jotain toiminnallista asiaa, joka organisaatiossa tulee olla, jotta se voi toteuttaa liiketoimintaansa.

Kuva 56: Kyvykkyyden mallintaminen.

Kyvykkyyden toteuttamiseen tarvitaan resursseja, jotka ovat organisaation rakenteellisia (structural) elementtejä. Tässä. Mielessä resurssit ovat kyvykkyyteen kytkeytyviä, mutta siitä erillisiä. Yksinkertaisuuden vuoksi resurssit voidaan mallintaa osaksi kyvykkyyttä.

Kuva 57: Kyvykkyys ja resurssit.

To be continued…

______________________________________________________________________________________________________________

Tämän dokumentin saat pdf-dokumenttina, tässä linkki.

Lisää ArchiMate -materiaalia:

 • ArchiMate Cookbook englanniksi, linkki.

– Eero Hosiaisluoma

🙂